Warunki gwarancji

Warunki Gwarancji
 1. Do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych uprawnia posiadanie oryginału prawidłowo wypełnionej książki gwarancyjnej i oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu.
 2. Gwarantem, który wykonuje usługi związane z gwarancją w stosunku do Klienta jest warsztat montujący instalację (w przypadku AS STAG jest to sieć AS STAG).

  Gwarancja jest udziealana na następujące okresy:

  • elektronika STAG i części mechaniczne (np. reduktor, wtryskiwacz oraz PS, WPG, LED, wiązka) produkowane przez AC S.A.: wady ujawnione w okresie 2 lat od daty sprzedaży,
  • elektronika STAG nazwie: „STAG-4 QBOX, STAG-4 QNEXT, STAG-300 QMAX” produkowana przez AC S.A.: wady ujawnione w okresie 5 lat od daty sprzedaży,
  • części mechaniczne innych producentów (np. reduktor, wtryskiwacz) kupione od AC S.A.: wady ujawnione w okresie 1-go roku od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się datę montażu w/w elementów na pojeździe potwierdzona rachunkiem lub fakturą VAT.
 3. Warsztat, który zamontował przedmiotową instalację wykonuje bezpłatnie usługi związane z gwarancją.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zasady Gwarancji

 1. Niniejsza Gwarancja jest gwarancją jakości i podlegają jej wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy zamontowanej w pojeździe wskazanym w książce gwarancyjnej.
 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wady produkcyjne elementów instalacji AC S.A. powinny zostać usunięte, a niesprawne elementy instalacji naprawione w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia awarii w warsztacie, który ją zamontował.
 4. Za usterki i uszkodzenia wynikające z wadliwego montażu AC S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Wadliwy element instalacji AC S.A. wraz ze skanem 1 i 2 strony książki gwarancyjnej powinien zostać dostarczony do Działu Kontroli Jakości AC S.A. przez warsztat, w którym dokonano montażu instalacji, niezwłocznie ( nie później niż 7 dni od daty wykrycia usterki). Dostawy takiej dokonuje warsztat za pośrednictwem Dystrybutorów AC S.A.
  W przypadku wad produkcyjnych podzespołów instalacji, AC S.A. zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej w terminie:
Warunki Gwarancji

Ograniczenia/wyłączenia

 1. Gwarancja nie obejmuje skutków normalnego zużycia eksploatacyjnego części składowych instalacji.
 2. Gwarancji nie podlegają elementy modyfikowane, naprawiane, zastępowane lub w inny sposób naruszone przez Klienta lub osoby trzecie
 3. Uszkodzenia spowodowane zanieczyszczonym gazem LPG/CNG.
 4. Gwarant nie refunduje różnicy ceny gazu LPG, CNG / benzyna w przypadku konieczności jazdy na benzynie (np. naprawa, kontrola lub przegląd instalacji).
 5. AC S.A. jak i warsztat nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane złym stanem technicznym silnika lub jego oprzyrządowania, a w tym:
  • niesprawnością układu rozrządu,
  • niesprawnością układu zapłonowego,
  • niesprawnością układu wydechowego,
  • zanieczyszczeniem wkładu filtra powietrza,
  • złym stanem świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia.
 6. AC S.A. jak i warsztat montujący samochodową instalację gazową nie ponoszą odpowiedzialności za wady tkwiące w podzespołach silnika, pompy paliwa, wtryskiwaczy benzynowych czy cewek zapłonowych.

Nabywca traci uprawnienia z tytułu Gwarancji w przypadku:

 1. nieprzestrzegania zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi i Książce Gwarancyjnej w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i regulacji lub,
 2. niedotrzymania terminu przeglądu lub braku wpisu w Książe Gwarancyjnej lub,
 3. niezapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdu, a w szczególności sprawności cewek zapłonowych, sondy lambda, katalizatora, przewodów wysokiego napięcia lub,
 4. jakichkolwiek modyfikacji zamontowanej instalacji gazowej.

Dokonywanie regulacji lub kontroli na życzenie użytkownika w przypadku prawidłowego funkcjonowania instalacji gazowej jest odpłatne. UWAGA! Samochodowa instalacja gazowa (LPG/CNG) montowana w samochodzie jest alternatywnym źródłem zasilania układu napędowego w paliwo gazowe, które zmniejsza zużycie benzyny. Podstawowym paliwem jest benzyna, której ilość należy stale utrzymywać na poziomie minimum 1/4 pojemności zbiornika paliwa.

Wiążącymi warunkami gwarancyjnymi są warunki wskazane w książce gwarancyjnej otrzymanej wraz z zakupionym produktem.