2012

 1. Ujawnienie wyników głosowań na ZWZ w dniu 27.03.2012 r. na podstawie art. 421 par. 4 KSH
 2. Informacja na temat zmiany porządku obrad ZWZ wraz z uzasadnieniem
 3. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 27.03.2012
 4. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 5. Regulamin Walnego Zgromadzenia
 6. Formularz głosowania
 7. Formularz zmiana porządku obrad
 8. Wzór- pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
 9. Wzór- pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne
 10. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby fizycznej
 11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej
 12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą
 13. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
 14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu i finansowego Spółki
 15. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
 16. Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011
 17. Informacja o ogólnej liczbie akcji
 18. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011
 19. Noty uzupełniające do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011
 20. Opinia i raport Biegłego Rewidenta