2015

 1. Raport 29/2015 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą założeń programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej
 2. Raport 28/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2015
 3. Raport 27/2015 Zawarcie Aneksu do Wieloproduktowej Umowy Kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
 4. Raport 26/2015 Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej
 5. Raport 25/2015 Rejestracja akcji serii C w KDPW
 6. Raport 24/2015 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C
 7. Raport 23/2015 Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii C
 8. Raport 22/2015 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego
 9. Raport 21/2015 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
 10. Raport 20/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 29.05.2015 r
 11. Raport 19/2015 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 29.05.2015 r.
  1. Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 29.05.2015
 12. Raport 18/2015 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. o zmianie Statutu Spółki
  1. Tekst jednolity Statutu AC S.A. wg stanu na dzień 29.05.2015 r.
 13. Raport 17/2015 Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r.
 14. Raport 16/2015 Wykreślenie przez Sąd zastawu rejestrowego
 15. Raport 15/2015 Wpisanie przez Sąd zastawu rejestrowego
 16. Raport 14/2015 Zawarcie wieloproduktowej umowy kredytowej z ING
 17. Raport 13/2015 Wygaśnięcie zastawu rejestrowego
 18. Raport 12/2015 Obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów AC S.A.
 19. Raport nr 11/2015 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
 20. Raport nr 10/2015 Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii C i sprzedaży akcji AC S.A. serii C posiadaczom tych warrantów, objęcie akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
 21. Raport nr 9/2015 Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki
 22. Raport nr 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. na 29.05.15
  2. Projekty uchwał na ZWZ z uchwały RN
  3. Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2014
  4. Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2014
  5. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za 2014
 23. Raport nr 7/2015 Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014
 24. Raport nr 6/2015 Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki
 25. Raport nr 5/2015 Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 26. Raport nr 4/2015 Wykreślenie przez Sąd hipoteki
 27. Raport nr 3/2015 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014
 28. Raport nr 2/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 29. Raport nr 1/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.