2012

 1. Raport nr 41/2012 Dokonanie wpisu hipotek
 2. Raport nr 40/2012 Aktualizacja raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 10.04.2012
 3. Raport nr 39/2012 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na WZA AC S.A. przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
 4. Raport nr 38/2012 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 5. Raport nr 37/2012 Korekta Raportu bieżącego nr 36/2012 o spełnieniu warunku z umowy nabycia 13,14% akcji Biazet S.A. oraz zbyciu aktywów o znacznej wartości
 6. Raport nr 36/2012 Spełnienie warunku z umowy nabycia 13,14% akcji Biazet S.A. oraz zbycie aktywów o znacznej wartości
 7. Raport nr 35/2012 Zawarcie przez AC S.A. znaczącej umowy
 8. Raport nr 34/2012 Zmiana daty przekazania raportu okresowego w roku obrotowym 2012
 9. Raport nr 33/2012 Nowy operator systemu ESPI
 10. Raport nr 32/2012 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.
 11. Raport nr 31/2012 Zawarcie aneksu do warunkowej umowy nabycia 13,14% akcji Biazet S.A.
 12. Raport nr 30/2012 Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej
 13. Raport nr 29/2012 wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 14. Raport nr 28/2012 Wpisanie przez Sąd zastawu rejestrowego
 15. Raport nr 27/2012 Zawarcie warunkowej umowy nabycia 13,14% akcji Biazet S.A. i uzyskanie przez AC S.A. pozycji dominującej w Biazet S.A. w wypadku ziszczenia się warunku tej umowy
 16. Raport nr 26/2012 Ustanowienie przez AC S.A. zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości, w wyniku zawarcia umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
 17. Raport nr 25/2012 Wykreślenie i wpisanie przez Sąd hipotek
 18. Raport nr 24/2012 Zawarcie przez AC S.A. znaczącej umowy, nabycie znacznych aktywów od Skarbu Państwa
 19. Raport nr 23/2012 Rejestracja akcji serii B w KDPW
 20. Raport nr 22/2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii B
 21. Raport nr 21/2012 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
 22. Raport nr 20/2012 Zawarcie przez AC S.A. umów kredytowych z Deutsche Bank PBC S.A. oraz ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytów
 23. Raport nr 19/2012 Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii B
 24. Raport nr 18/2012 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. o zmianie Statutu Spółki
  1. Tekst jednolity statutu AC S.A. na 27.03.12
 25. Raport nr 17/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ
 26. Raport nr 16/2012 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2011
 27. Raport nr 15/2012 treść podjętych uchwał przez ZWZ AC S.A. w dniu 27.03.2012 r.
  1. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.03.2012 r.
  2. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 28. Raport nr 14/2012 rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego
 29. Raport nr 13/2012 zmiany w Zarządzie Spółki
 30. Raport nr 12/2012 zakończenie subskrypcji warrantów i sprzedaży akcji.
 31. Raport nr 11/2012 Zgoda Ministra Skarbu Państwa na zbycie 40,33% akcji Biazet S.A. i wpłynięcie oferty TLS S.A. na sprzedaż 13,14% akcji Biazet S.A.
 32. Raport nr 10/2012 Ujawnienie informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione.
 33. Raport nr 9/2012 Wykaz informacji przekazanych przez AC S.A. do  publicznej widomości w 2011 roku.
 34. Raport nr 8/2012 Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
 35. Raport nr 7/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 36. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 37. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 38. Raport nr 6/2012 Przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B.
 39. Raport nr 5/2012 Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 r.
 40. Raport nr 4/2012 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2011 r.
 41. Raport nr 3/2012 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012
 42. Raport nr 2/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki AC S.A.
 43. Raport nr 1/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012.

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.