Regulacje giełdowe – MAR

W związku z posiadaniem przez AC S.A. statusu spółki publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie AC S.A. podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającemu dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie”).

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane* są zobowiązane powiadamiać Emitenta oraz Komisję Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.

Powiadomienia należy dokonać w następujący sposób:

  1. względem AC S.A. skan należy przesłać na adres transakcje@ac.com.pl
  2. względem KNF poprzez formularz elektroniczny pod adresem https://19mar.knf.gov.pl

Obowiązek powiadamiania aktualizuje się gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg równowartości 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego (oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji) i wówczas dotyczy każdej kolejnej transakcji bez względu na jej wartość. Uwaga! Ze względu na ciążący na AC S.A. obowiązek publikacji powiadomień o transakcjach niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji, prosimy o możliwie niezwłoczne przekazywanie powiadomień do AC S.A. Poniżej wskazujemy informacje przydatne przy zawiadamianiu o dokonanych transakcjach:

  1. Wzór powiadomienia o dokonanych transakcjach przesyłanego AC S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego
  2. "Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR" dostępna jest na stronie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf
  3. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach
  4. Pytania i odpowiedzi KNF dot.:

 

* UWAGA:

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego KNF lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KNF, przekazanie takiego powiadomienia „w trybie awaryjnym” (§ 10 ust. 2-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego) może nastąpić na adres: awaryjny.19mar@knf.gov.pl. Niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl

 

* Osoba blisko związana oznacza:

a) małżonka;
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;
d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej AC S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

 

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.