Nowe regulacje giełdowe – MAR

W związku z posiadaniem przez AC S.A. statusu spółki publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie AC S.A. podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającemu dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie”).

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane* są zobowiązane powiadamiać Emitenta oraz Komisję Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.

Skany powiadomień należy przesyłać wyłącznie na następujące adresy e-mail:

  1. AC S.A.: transakcje@ac.com.pl oraz
  2. KNF: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

 

Obowiązek powiadamiania aktualizuje się gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg równowartości 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego (oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji) i wówczas dotyczy każdej kolejnej transakcji bez względu na jej wartość. Uwaga! Ze względu na ciążący na AC S.A. obowiązek publikacji powiadomień o transakcjach niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji, prosimy o możliwie niezwłoczne przekazywanie powiadomień do AC S.A. Poniżej wskazujemy informacje przydatne przy zawiadamianiu o dokonanych transakcjach:

  1. Wzór powiadomienia o dokonanych transakcjach przesyłanego AC S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego
  2. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach
  3. Pytania i odpowiedzi KNF dot.:

 

* Osoba blisko związana oznacza:

a) małżonka;
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;
d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej AC S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.