Dane roczne

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) 2018 2017

Zmiana %
2018/2017

Przychody 237,4 194,4 22%
EBITDA 58,9 47,3 24%
Zysk z działalności operacyjne 49,6 39,4 26%
Zysk (strata) brutto 48,4 37,9 28%
Zysk (strata) netto 39,0 30,7 27%
Aktywa razem 166,4 150,1 11%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54,6 53,7 2%
Kapitał własny 111,8 96,4 16%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 717 133 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,5 2,7 -7%

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) 2017 2016

Zmiana %
2017/2016

Przychody 194,4 184,9 5%
EBITDA 47,3 44,5 6%
Zysk z działalności operacyjne 39,7 37,4 5%
Zysk (strata) brutto 37,9 37,7 1%
Zysk (strata) netto 30,7 30,2 2%
Aktywa razem 150,1 131,1 14%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53,7 41,2 30%
Kapitał własny 96,4 89,9 7%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 691 305 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,7 5 -46%

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) 2016 2015

Zmiana %
2016/2015

Przychody 184,9 166,7 11%
EBITDA 44,5 41,7 7%
Zysk z działalności operacyjne 37,4 35,2 6%
Zysk (strata) brutto 37,7 35,5 6%
Zysk (strata) netto 30,2 28,6 6%
Aktywa razem 131,1 138,5 -5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41,2 33,2 24%
Kapitał własny 89,9 105,2 -15%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 691 305 9 654 250 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 5 2,30 117%

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) 2015 2014

Zmiana %
2015/2014

Przychody 166,7 168,9 -1%
EBITDA 41,7 36,9 13%
Zysk z działalności operacyjne 35,2 30,4 16%
Zysk (strata) brutto 35,5 31,6 12%
Zysk (strata) netto 28,6 25,4 13%
Aktywa razem 138,5 125,3 11%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33,2 27,6 -2%20%
Kapitał własny 105,2 97,7 8%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 654 250

9 581 150

1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,30 0%

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) 2014 2013

Zmiana %
2014/2013

Przychody 168,9 171,0 -1%
EBITDA 36,9 38,2 -3%
Zysk z działalności operacyjne 30,4 33,2 -8%
Zysk (strata) brutto 31,6 33,5 -6%
Zysk (strata) netto 25,4 26,7 -5%
Aktywa razem 125,3 121,8 3%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27,6 28,2 -2%
Kapitał własny 97,7 93,6 4%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150

9 581 150

0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,10 10%

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) 2013 2012

Zmiana %
2013/2012

Przychody 171,0 159,0 8%
EBITDA 38,2 33,0 16%
Zysk z działalności operacyjne 33,2 29,4 13%
Zysk (strata) brutto 33,5 31,5 6%
Zysk (strata) netto 26,7 25,1 6%
Aktywa razem 121,8 119,5 2%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28,2 34,5 -18%
Kapitał własny 93,6 85,0 10%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150

9 453 150

1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,10 2,38 -12%

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) 2012 2011

Zmiana %
2012/2011

Przychody 159,0 140,6 13%
EBITDA 33,0 30,8 7%
Zysk z działalności operacyjne 29,4 28,2 4%
Zysk (strata) brutto 31,5 28,5 11%
Zysk (strata) netto 25,1 22,6 11%
Aktywa razem 119,5 101,4 18%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34,5 21,6 60%
Kapitał własny 85,0 79,8 7%
Kapitał zakładowy 2,4 2,3 4%
Liczba akcji (w szt.) 9 453 150 9 326 400 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,38 - -