Dane półroczne

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2023

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2023 I półrocze 2022

Zmiana %
2023/2022

Przychody 126,1 124,9 1%
EBITDA 23,3 24,8 -6%
Zysk z działalności operacyjne 17,3 18,5 -7%
Zysk (strata) brutto 17,9 18,1 -1%
Zysk (strata) netto 15,8 15,7 0%
Aktywa razem 286,6 213,3 34%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120,2 83,3 44%
Kapitał własny 166,4 130,0 28%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 0%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 0,00 2,00 -100%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2022

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2022 I półrocze 2021

Zmiana %
2022/2021

Przychody 124,9 108,7 15%
EBITDA 24,8 22,9 8%
Zysk z działalności operacyjne 18,5 17,2 7%
Zysk (strata) brutto 18,1 16,9 7%
Zysk (strata) netto 15,7 14,1 12%
Aktywa razem 213,3 207,4 3%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83,3 83,0 0%
Kapitał własny 130,0 124,4 4%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 0%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,0 2,20 -9%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2021

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2021 I półrocze 2020

Zmiana %
2021/2020

Przychody 108,7 96,7 12%
EBITDA 22,9 26,8 -14%
Zysk z działalności operacyjne 17,2 21,6 -20%
Zysk (strata) brutto 16,9 21,8 -23%
Zysk (strata) netto 14,1 18,1 -22%
Aktywa razem 207,4 194,5 7%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83,0 60,8 37%
Kapitał własny 124,4 133,7 -7%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 1%
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 9 965 183 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,20 0,00 -

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2020

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2020 I półrocze 2019

Zmiana %
2020/2019

Przychody 96,7 121 -20%
EBITDA 26,8 32,5 -18%
Zysk z działalności operacyjne 21,6 27,0 -20%
Zysk (strata) brutto 21,8 26,7 -18%
Zysk (strata) netto 18,1 21,8 -17%
Aktywa razem 194,5 189,7 3%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60,8 91,4 -34%
Kapitał własny 133,7 98,3 36%
Kapitał zakładowy 2,5 2,5 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 965 183 9 878 783 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 0,00 3,94 -100%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2019

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2019 I półrocze 2018

Zmiana %
2019/2018

Przychody 121 126,6 -4%
EBITDA 32,5 33 -1%
Zysk z działalności operacyjne 27 28,6 -6%
Zysk (strata) brutto 26,7 28,5 -6%
Zysk (strata) netto 21,8 23 -5%
Aktywa razem 189,7 149,8 27%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91,4 54 69%
Kapitał własny 98,3 95,8 3%
Kapitał zakładowy 2,5 2,4 2%
Liczba akcji (w szt.) 9 878 783 9 796 133 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 3,94 2,50 58%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2018

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2018 I półrocze 2017

Zmiana %
2018/2017

Przychody 126,6 105,7 20%
EBITDA 33,0 25,7 28%
Zysk z działalności operacyjne 28,6 21,9 30%
Zysk (strata) brutto 28,5 21,4 33%
Zysk (strata) netto 23,0 17,4 32%
Aktywa razem 149,8 144,6 4%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54,0 63,8 -15%
Kapitał własny 95,8 80,9 18%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 796 133 9 717 133 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,50 2,70 -7%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2017

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2017 I półrocze 2016

Zmiana %
2017/2016

Przychody 105,7 97,0 9%
EBITDA 25,7 24,4 6%
Zysk z działalności operacyjne 21,9 20,9 5%
Zysk (strata) brutto 21,4 21,3 0%
Zysk (strata) netto 17,4 17,1 2%
Aktywa razem 144,6 135,7 7%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63,8 37,3 71%
Kapitał własny 80,9 98,4 -18%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 691 305 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,70 2,50 8%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2016

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2016 I półrocze 2015

Zmiana %
2016/2015

Przychody 97,0 88,7 9%
EBITDA 24,4 22,7 8%
Zysk z działalności operacyjne 20,9 19,5 7%
Zysk (strata) brutto 21,3 20,2 6%
Zysk (strata) netto 17,1 16,2 5%
Aktywa razem 135,7 150,1 -10%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37,3 57,7 -35%
Kapitał własny 98,4 92,3 7%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 691 305 9 654 250 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,50 2,30 9%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2015

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2015 I półrocze 2014

Zmiana %
2015/2014

Przychody 88,7 96,8 -8%
EBITDA 22,7 21,8 4%
Zysk z działalności operacyjne 19,5 18,7 7%
Zysk (strata) brutto 20,2 18,9 7%
Zysk (strata) netto 16,2 15,3 6%
Aktywa razem 150,1 142,6 5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57,7 55,8 3%
Kapitał własny 92,3 86,9 6%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 654 250 9 581 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,30 0%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2014

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2014 I półrocze 2013

Zmiana %
2014/2013

Przychody 96,8 90,8 7%
EBITDA 21,8 22,1 -1%
Zysk z działalności operacyjne 18,7 19,8 -6%
Zysk (strata) brutto 18,9 20,4 -7%
Zysk (strata) netto 15,3 16,3 -6%
Aktywa razem 142,6 137,1 4%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55,8 54,7 2%
Kapitał własny 86,9 82,4 5%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 581 150 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,10 10%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2013

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2013 I półrocze 2012

Zmiana %
2013/2012

Przychody 90,8 92,3 -2%
EBITDA 22,1 21,6 2%
Zysk z działalności operacyjne 19,8 20,0 -1%
Zysk (strata) brutto 20,4 20,1 1%
Zysk (strata) netto 16,3 16,0 2%
Aktywa razem 137,1 132,8 3%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54,7 57,9 -6%
Kapitał własny 82,4 74,8 10%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 453 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,10 2,38 -12%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2012

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2012 I półrocze 2011

Zmiana %
2012/2011

Przychody 92,3 82,3 12%
EBITDA 21,6 18,9 14%
Zysk z działalności operacyjne 20,0 17,7 13%
Zysk (strata) brutto 20,1 17,8 13%
Zysk (strata) netto 16,0 14,1 13%
Aktywa razem 132,8 93,5 42%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57,9 23,4 147%
Kapitał własny 74,8 70,0 7%
Kapitał zakładowy 2,4 2,3 4%
Liczba akcji (w szt.) 9 453 150 9 326 400 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,38 - -

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2011

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2011 I półrocze 2010

Zmiana %
2011/2010

Przychody 82,3 64,6 27%
EBITDA 18,9 16,1 17%
Zysk z działalności operacyjne 17,7 14,3 24%
Zysk (strata) brutto 17,8 14,4 24%
Zysk (strata) netto 14,1 11,4 24%
Aktywa razem 93,5 72 30%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23,4 17,6 33%
Kapitał własny 70 54,3 29%
Kapitał zakładowy 2,3 2,3 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 326 400 9 200 000 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - - -
26,8

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.