Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki AC wynosi 2.491.295,75 zł, i obejmuje łącznie 9.965.183 akcji.

Akcjonariat - stan na 31.03.2020

Akcjonariat - stan na 31.03.2020

 

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na dzień przekazania raportu Udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej liczbie głosów na dzień przekazania raportu
PKO BP Bankowy OFE i PKO Dobrowolny FE 894.348 8,97% 
WIM sp. z o.o. 757.799 7,60%
WASKULIT FIZ 707.151 7,10%
Dariusz Kowalczyk 549.835 5,52%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 518.304 5,20%
Pozostali akcjonariusze 6.537.746 65,61%
Razem 9.965.183 100,00%