Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki AC wynosi 2.449.033,25 zł, i obejmuje łącznie 9.796.133 akcji.

 

Akcjonariat - stan na 31.12.2018

Wykres przedstawiający Akcjonariat AC S.A. - stan na 31.12.2018
Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na dzień przekazania raportu Udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej liczbie głosów na dzień przekazania raportu
WIM sp. z o.o. 757.799 7,74%
WASKULIT FIZ 707.151 7,22%
Dariusz Kowalczyk 549.835 5,61%
PKO BP Bankowy OFE i PKO Dobrowolny FE 894.348 9,13% 
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 518.304 5,29%
Pozostali akcjonariusze 6.368.696 65,01%
Razem 9.796.133 100,00%