Aktualności

Q-BOX ku Formule

02.03.2012

Już wkrótce Targi GasShow 2012, które odbędą się w dniach 7-8 marzec 2012 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 . W związku z tym zapraszamy wszystkich instalatorów w na nasze stoisko nr C01 i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie "Q-BOX ku Formule". Poniżej szczegóły i regulamin konkursu.

Wzór kuponu konkursowego. Kupony dostępne na naszym stoisku podczas trwania targów.

 

„Q-box ku Formule”
REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursu Q-box ku Formule” jest AC S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. 27 Lipca 64, 15 - 182 Białystok, zwana dalej ”Organizatorem”.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 marca 2012 r. i trwa do 8 marca 2012 r. do godziny 14.00.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO XXI w Warszawie, przy ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa.
4. W konkursie nie mogą brać udziału Organizator, jego pracownicy i członkowie ich najbliższej rodziny.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Udział w konkursie mogą wziąć właściciele i pracownicy warsztatów montażu instalacji LPG, którzy w dniu i miejscu wskazanym w punkcie 2 i 3 Regulaminu, łącznie:
a) wrzucą wypełniony kupon konkursowy do urny znajdującej się przy stanowisku ekspozycyjnym Organizatora,
b) będą osobami pełnoletnimi w dniu konkursu,
c) podadzą swoje dane osobowe i dane warsztatu, którego są właścicielami bądź pracownikami.


II. Zasady udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełniając kupon konkursowy oszacować wagę prezentowanych na targach Gaz Show 2012 w gablocie konkursowej sterowników Q-box, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
2. Uczestnik konkursu może wziąć w nim udział wyłącznie 1 raz. W przypadku stwierdzenia wrzucenia do urny przez Uczestnika konkursu większej liczby kuponów konkursowych, żaden ze wrzuconych przez Uczestnika odpowiedzi kuponów nie weźmie udziału w konkursie.
3. W konkursie wezmą udział jedynie Uczestnicy, którzy wypełnią na treści kuponu wszystkie wymagane elementy pola, podając przy tym prawdziwe dane.

więcej


III. Nagrody i Zwycięzcy
1. Nagrodą Główną dla Zwycięzcy jest wyjazd dla dwóch osób na Grand Prix Włoch Formuły 1, odbywające się w terminie 7-10 września 2012 r., o wartości 6400 zł brutto
2. Wyjazd obejmuje:
Zakwaterowanie: w hotelu **** (3 noclegi – pokój 2-osobowy)
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje,
2-dniowy bilet na Grand Prix Włoch Formuły 1 – numerowane miejsca siedzące z widokiem na tor oraz ekran TV 
Transport na miejscu - autobus
Zwiedzanie Mediolanu
Ubezpieczenie NNW i KL,
Opiekę pilota – fachowca w tematyce motosportu, znawcę i miłośnika Formuły1.
3. Wyjazd nie obejmuje posiłków podczas podróży.
4. Organizator zapewnia trzy nagrody drugiego stopnia – Skaner SXC 1011 (o wartości 529 zł brutto każdy) dla trzech osób, które uplasują się na kolejnych miejscach konkursu.
5. Organizator wyłoni zwycięzcę w terminie do 12 marca 2012 r. Spośród wrzuconych odpowiedzi jury konkursu powołane przez Organizatora wybierze jednego Zwycięzcę Głównego i Trzech Zwycięzców Drugiego Stopnia, którzy jak najbardziej poprawnie wytypowali wagę i prawidłowo wypełnili kupon konkursowy, w tym zaakceptowali Regulamin. W przypadku gdy jury konkursu odnotuje dwie lub więcej identyczne odpowiedzi (poprawne), zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która udzieli jury poprawnych odpowiedzi z zakresu wiedzy o produktach i firmie AC S.A. Pierwsza nieprawidłowa odpowiedź eliminuje osobę jako zwycięzcę. Jeżeli wszystkie osoby udzielą nieprawidłowej odpowiedzi, zadane zostanie kolejne pytanie. Konkurs trwa do momentu definitywnego wyłonienia zwycięzcy.
6. O wynikach konkursu zwycięzca zostanie poinformowany mailowo oraz na stronie AC S.A. w dniu 12 marca 2012 r.
7. Nagrody w konkursie nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje też uprawnienie zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
8. Jeżeli po dwóch próbach nie uda się nawiązać kontaktu ze Zwycięzcą, lub nie skontaktuje się On z Organizatorem w określonym w wiadomości terminie dana nagroda przepada i przechodzi na własność Organizatora.
9. Nagrody rzeczowe zostaną  wydane zwycięzcom  po uprzednim wpłaceniu podatku  w wysokości 10% wartości brutto (razem z VAT) nagrody.
10. Wartość nagród otrzymanych przez zwycięzcę, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych, stosownie do postanowień odpowiednio ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) albo ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
11. Niewpłacenie podatku do 15 czerwiec 2012 r., na konto wskazane przez organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
12. Ostatecznym terminem wskazania przez zwycięzcę adresu i niezbędnych danych, dla wysłania nagrody głównej jest 15 lipiec 2012 r. Nieprzekazanie danych będzie równoznaczne z utratą praw do nagrody.
13. Nagroda główna zostanie wysłana do zwycięzcy do dnia 30 lipca 2012 r. Pocztą Polską na koszt Organizatora.
14. Nagrody w postaci trzech skanerów SXC 1011 przysługujące Zwycięzcom zostaną wysłane do dnia 31 marca 2012 r. Pocztą Polską na koszt Organizatora.
15. Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia własnoręcznym podpisem odebrania nagrody.
16. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości powstałe w procesie dostawy nagrody.
17. Organizator nie będzie sprawdzał poprawności danych adresowych podanych przez Uczestnika w celu przekazania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego przebiegu konkursu.
2. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego, oraz przyczynę reklamacji, kierować należy na piśmie, najpóźniej do dnia 30 lipca 2012 r., na adres Organizatora. Za termin nadesłania reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Organizatora.
3. Reklamacje zgłaszane po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 30 dni od chwili jej wpłynięcia. Za datę odpowiedzi uznaje się datę jej wysłania.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 833). Administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie konkursu będzie AC S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. 27 lipca 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 294978, NIP 966-13-19-418, o kapitale zakładowym:2 331 6000,00 PLN.
6. Każdemu służy prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
7. Uczestnik zezwala również na telefoniczne, przez SMS lub email kontaktowanie się Organizatora i przekazywanie informacji handlowych.
8. Regulamin dostępny jest na stronie www.ac.com.pl, w siedzibie Organizatora i na stanowisku AC S.A. w czasie trwanie targów Gaz Show 2012.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.ac.com.pl i będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od momentu opublikowania na stronie www.ac.com.pl.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w konkursie osobę i anulować wysłany przez nią formularz, w stosunku do której powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
11. Organizator nie odpowiada za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b) błędy w procesie dostarczenia nagrody.
12. Przystępując do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

« wróć

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.