2020

 1. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
  • Dane finansowe do pobrania
 2. Raport za I półrocze 2020 r.
  • Raport Biegłego Rewidenta
  • Dane finansowe do pobrania
 3. Raport za III kwartał 2020r.
  • Dane finansowe do pobrania
 4. Raport roczny SA-R 2020
  • Pismo Prezesa Zarządu
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczenie na temat informacji niefinansowych
  • Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
  • Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
  • Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu
  • Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
  • Dane finansowe do pobrania