2012

  1. Roczne Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AC S.A. za rok obrotowy 2012
  2. Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego