Dywidenda

Rok obrotowy,
za który wypłacono
dywidendę
Wypłacona dywidenda łącznie (w zł)
Dywidenda na akcję
(w zł)
Wskaźnik wypłaty dywidendy
Stopa
dywidendy*
Dzień dywidendy
Dzień wypłaty dywidendy
W dniu 07 listopada 2016 r. Zarząd AC S.A. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysków netto z lat ubiegłych, zatrzymanych w kapitale zapasowym, na wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 zł na jedną akcję. W dniu 08 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację. W dniu 05 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.

2015

24.228.262,50 zł

2,50 zł

84,67%

6,50%

05.05.2016 r.

19.05.2016 r.

2014

22.204.775 zł

2,30 zł

87,39%

7,28%

07.07.2015 r.

22.07.2015 r.

2013

22.036.645 zł

2,30 zł

82,43%

6,10%

16.06.2014 r.

01.07.2014 r.

2012

20.120.415 zł

2,10 zł

80,29%

6,02%

17.06.2013 r.

02.07.2013 r.

2011

22.498.497 zł

2,38 zł

99,62%

10,87%

13.04.2012 r.

27.04.2012 r.

*wg kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy

 


Polityka w zakresie dywidendy


Zarząd AC zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym z uwzględnieniem rentowności, potrzeb inwestycyjnych i możliwości finansowych AC.