Dane półroczne

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2019

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2019 I półrocze 2018

Zmiana %
2019/2018

Przychody 121 126,6 -4%
EBITDA 32,5 33 -1%
Zysk z działalności operacyjne 27 28,6 -6%
Zysk (strata) brutto 26,7 28,5 -6%
Zysk (strata) netto 21,8 23 -5%
Aktywa razem 189,7 149,8 27%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91,4 54 69%
Kapitał własny 98,3 95,8 3%
Kapitał zakładowy 2,5 2,4 2%
Liczba akcji (w szt.) 9 878 783 9 796 133 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 3,94 2,50 58%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2018

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2018 I półrocze 2017

Zmiana %
2018/2017

Przychody 126,6 105,7 20%
EBITDA 33,0 25,7 28%
Zysk z działalności operacyjne 28,6 21,9 30%
Zysk (strata) brutto 28,5 21,4 33%
Zysk (strata) netto 23,0 17,4 32%
Aktywa razem 149,8 144,6 4%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54,0 63,8 -15%
Kapitał własny 95,8 80,9 18%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 796 133 9 717 133 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,50 2,70 -7%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2017

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2017 I półrocze 2016

Zmiana %
2017/2016

Przychody 105,7 97,0 9%
EBITDA 25,7 24,4 6%
Zysk z działalności operacyjne 21,9 20,9 5%
Zysk (strata) brutto 21,4 21,3 0%
Zysk (strata) netto 17,4 17,1 2%
Aktywa razem 144,6 135,7 7%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63,8 37,3 71%
Kapitał własny 80,9 98,4 -18%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 1%
Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 691 305 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,70 2,50 8%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2016

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2016 I półrocze 2015

Zmiana %
2016/2015

Przychody 97,0 88,7 9%
EBITDA 24,4 22,7 8%
Zysk z działalności operacyjne 20,9 19,5 7%
Zysk (strata) brutto 21,3 20,2 6%
Zysk (strata) netto 17,1 16,2 5%
Aktywa razem 135,7 150,1 -10%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37,3 57,7 -35%
Kapitał własny 98,4 92,3 7%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 691 305 9 654 250 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,50 2,30 9%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2015

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2015 I półrocze 2014

Zmiana %
2015/2014

Przychody 88,7 96,8 -8%
EBITDA 22,7 21,8 4%
Zysk z działalności operacyjne 19,5 18,7 7%
Zysk (strata) brutto 20,2 18,9 7%
Zysk (strata) netto 16,2 15,3 6%
Aktywa razem 150,1 142,6 5%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57,7 55,8 3%
Kapitał własny 92,3 86,9 6%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 654 250 9 581 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,30 0%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2014

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2014 I półrocze 2013

Zmiana %
2014/2013

Przychody 96,8 90,8 7%
EBITDA 21,8 22,1 -1%
Zysk z działalności operacyjne 18,7 19,8 -6%
Zysk (strata) brutto 18,9 20,4 -7%
Zysk (strata) netto 15,3 16,3 -6%
Aktywa razem 142,6 137,1 4%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55,8 54,7 2%
Kapitał własny 86,9 82,4 5%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 581 150 0%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,30 2,10 10%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2013

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2013 I półrocze 2012

Zmiana %
2013/2012

Przychody 90,8 92,3 -2%
EBITDA 22,1 21,6 2%
Zysk z działalności operacyjne 19,8 20,0 -1%
Zysk (strata) brutto 20,4 20,1 1%
Zysk (strata) netto 16,3 16,0 2%
Aktywa razem 137,1 132,8 3%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54,7 57,9 -6%
Kapitał własny 82,4 74,8 10%
Kapitał zakładowy 2,4 2,4 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 453 150 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,10 2,38 -12%

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2012

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2012 I półrocze 2011

Zmiana %
2012/2011

Przychody 92,3 82,3 12%
EBITDA 21,6 18,9 14%
Zysk z działalności operacyjne 20,0 17,7 13%
Zysk (strata) brutto 20,1 17,8 13%
Zysk (strata) netto 16,0 14,1 13%
Aktywa razem 132,8 93,5 42%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57,9 23,4 147%
Kapitał własny 74,8 70,0 7%
Kapitał zakładowy 2,4 2,3 4%
Liczba akcji (w szt.) 9 453 150 9 326 400 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) 2,38 - -

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2011

Wybrane dane finansowe ( w mln zł) I półrocze 2011 I półrocze 2010

Zmiana %
2011/2010

Przychody 82,3 64,6 27%
EBITDA 18,9 16,1 17%
Zysk z działalności operacyjne 17,7 14,3 24%
Zysk (strata) brutto 17,8 14,4 24%
Zysk (strata) netto 14,1 11,4 24%
Aktywa razem 93,5 72 30%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23,4 17,6 33%
Kapitał własny 70 54,3 29%
Kapitał zakładowy 2,3 2,3 0%
Liczba akcji (w szt.) 9 326 400 9 200 000 1%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) - - -