RODO

Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/a danych osobowych przez AC S.A. z siedzibą w Białymstoku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej „RODO”, AC S.A. informuje, iż administratorem Pani/a danych osobowych jest: AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/a danych osobowych może Pan/i skontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@ac.com.pl.

Pani/a dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

  1.  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w jednym lub większej liczbie określonych celów, dla realizacji których wyraził/a Pan/i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne (np. zgoda na newsletter);
  2.  art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy (dotyczy wyłącznie przypadków zawarcia umowy z AC S.A.);
  3.  art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub innych ustaw szczególnych (np. wymogi dotyczące homologacji oraz montażu instalacji gazowych);
  4.  art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub załatwienia sprawy, z którą się Państwo zwrócą do administratora, prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora (w szczególności przesyłania informacji marketingowych, w tym informacji handlowych o produktach, konkursach, promocjach, szkoleniach itp., a także zaproszeń na wydarzenia organizowane przez administratora), jak również udzielania wsparcia technicznego dotyczącego produktów i usług administratora;
  5.  art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach analitycznych i statystycznych zgodnych z uzasadnionym interesem administratora, polegającym w szczególności na konieczności prowadzenia analiz handlowych i rynkowych, a także gromadzenia informacji dotyczących preferencji partnerów biznesowych, m.in. w celu rozwoju lub poprawy produktów i świadczonych usług;
  6.  art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

Jeżeli będzie to uzasadnione celem przetwarzania, o którym mowa powyżej, Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje administrator, takim jak: dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych lub innych usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT, podmioty świadczące na rzecz AC S.A. usługi prawnicze, doradcze, marketingowe, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie itp., operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, jak również organom uprawnionym do otrzymania Pani/a danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania przez administratora działalności, której zgoda dotyczy.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne, choć nierzadko konieczne do realizacji celów określonych powyżej.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, jak również na możliwość przetwarzania danych przez administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Prosimy uprzejmie o ewentualne wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/u prawo żądania od administratora dostępu do treści Pani/a danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w dowolnym czasie. Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/a dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.