Избран јазик: Macedoński промени

Авторизирани сервиси STAG

Сервисите нудат највисоко ниво на вршените услуги, препорачувани се на клиенти кои се во потрага на професионално монтирање на автогаз инсталации, специјализирани за марката STAG. Во оваа група се наоѓаат работилници чии услуги во монтирањето на инсталацијата се на добро ниво, прифатено од производителот.

Како единствен производител на автогаз инсталации, на клиентите им нудиме мрежа од бесплатни гаранциски поправки, исто така и на терените на избрани европски земји.

Europejska gwarancja

Што ова означува во пракса?

Клиентот кој монтира исталација STAG во Авторизиран Сервис на територијата на држава каде се пристутни Авторизираните Сервиси STAG, има осигурано бесплатни гаранциски поправки, независно од местото и државата на монтирање на инсталацјата.

AС STAG значи:

  • професионално монтирање и прецизна регулација,
  • долгогодишно искуство,
  • учество на обуки од производителот,
  • бесплатни гаранциски поправки на територијата на својата држава, како и во избрани европски земји.

Авторизираните работилници STAG сочинуваат мрежа од пунктови, која е тесно поврзана со марката, на мапата на избрани европски земји. Сервисите препознавани се по карактеристичните ознаки на мрежата, како пред објектот, така и во внатрешноста. Ги исполнуваат и најсуровите барања – работилницата гарантира квалификуван кадар, срдечен и професионален пристап кон клиентот, како и гарнтира дека при поправката ќе бидат искористени оргинални заменски делови со највисок квалитет. Освен тоа, непрестано се трудат да ги подобруваат своите квалификации и да ја осовременуваат опремата.

mapa ukraina

Компанија Адреса Телефон веб страна е-пошта
DPTV PLIMONT DOEL Rozeta  Gjorgijeva Miloševska  Radovan Kovačević 67   Skoplje +38922554666
+38975239886
www.plimont.com.mk info@plimont.com.mk